Tulevaisuuden akkuekosysteemi

Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja verkottaa toimijajoukko, joka toimii mm. akkujen latauksen, tuotesuunnittelun, akkujen valmistuksen, harvinaisten maametallien, akkujen uudelleenkäytön ja liikkumisen sähköistymisen parissa. Akkuihin liittyville tutkimus- ja kehitysorganisaatioille, yrityksille ja viranomaisille halutaan tarjota alusta, jolla ne voivat luoda toimialarajat ylittäviä verkostoja ja kehittää yhdessä uusia akkujen ympärille rakentuvia liiketoimintamalleja. Myös yleistä akkutietoutta Suomessa halutaan lisätä hankkeen avulla. Työtä koordinoi Pirkanmaan liitto ja hankkeen rahoittaa Sitra.

Suomesta löytyy jo paljon osaamista akkujen elinkaaren useasta vaiheesta: mm. raaka-aine- ja jalostusteollisuudesta, kierrätysteknologiasta sekä sähköauton akkujen valmistuksesta. Akkuihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä tehdään lisäksi eri puolella Suomea. Päästöttömän energian ja liikkumisen murros lisää akkujen määrää Suomessa entisestään: akkuja tarvitaan, käytetään ja kierrätetään yhä enemmän. Yhdistämällä voimat juuri nyt akkuekosysteemin toimijajoukko voi synnyttää uusia, ainutlaatuisia innovaatioita. Voit tutustua akkuihin liittyviin toimijoihin ekosysteemikuvan avulla.

Tärkeimmät ennakkoon tunnistetut työskentelyn teemat ovat akkujen uudelleenkäyttö ja kierrätysteknologiat, harvinaiset maametallit ja muut raaka-aineet sekä globaalit liiketoimintamahdollisuudet ja arvoketjut. Akkuekosysteemiä ei rajata koskemaan vain tietyn tyyppisiä akkuja, vaan siinä tarkastellaan akkuja ja niihin liittyviä tuotteita laajemmin tulevaisuuden ja globaalien arvoketjujen näkökulmasta.

Mikä on ekosysteemi?

Ekosysteemien merkitys elinkeinoelämän ja innovaatiotoiminnan kehittymiselle on tärkeä, sillä uudet ideat jalostuvat uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi yhä useammin verkostomaisesti usean eri toimijan tiiviissä vuorovaikutuksessa. Ekosysteemien ydin onkin se, että ne kokoavat erilaisia toimijoita työskentelemään tiiviisti yhdessä. Ekosysteemeiksi kutsutaan dynaamisia, itseohjautuvia ja tiiviitä alue- ja toimialarajat ylittäviä verkostoja, joissa avoimuus, vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus ovat tavanomaisia verkostoja ja klustereita voimakkaammat.